به گزارش خبرگزاری برنا از فارس در اجرای ماده 1 از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1384 و ماده 11 و 12 از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال 1384 و مواد 2 و 3 آئیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 6/11/1387 هیات محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور ، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان دانش و مهارت رفوگری قالی شیراز در تاریخ 22/12/1394 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .