در بازار مسگرهای شیراز ده‌ها مسگر به قوت بازو و ضرب چکش خود، انواع ظروف، وسایل و اشیا» مسین را می‌ساختند.
امروزه در این بازارها هنوز اثاری از این هنر یافت می‌شود.  اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمان های دور در این شهر مورد استفاده قرار می گرفت.
هنر صنعت مسگری از گذشته تا به امروز از رونق و شکوفایی برخوردار بوده تا جایی که همواره در بازارهای مرکزی، صاحبان این هنر و صنعت، مکان اختصاصی داشته اند.