به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، مهندس سیدمحمدعلی افشانی در جلسه ستاد اقتصادمقاومتی استان با بیان این که این استان در گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پنجم را کسب کرده و در ردیف استان های خوب قرار گرفته است، اظهار داشت: نباید به این ارزیابی فقط به عنوان یک گزارش نگاه شود؛ زیرا نتایج این گزارش وارد جامعه خواهد شد؛ اگر درست و خوب کار شود سود آن را مردم خواهند برد و اگر ضعف و کوتاهی رخ دهد مردم زیان خواهند کرد.
وی با اشاره به این که در گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سه طبقه استان های خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی شده اند، افزود: موفقیت استان به لحاظ رتبه بندی کشوری مناسب است اما با توجه به نمره ای که باید کسب می شد، کم است.
استاندار فارس با تاکید بر این که دستگاه های اجرایی استان و کمیته های زیر مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی فارس باید در خصوص عملکردشان در گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گیرند، ادامه داد: شاخص های این گزارش خیلی خوب است و اگر گزارش بهتری در زمان مناسب داده شده بود، رتبه خیلی بالاتری به دست می آوردیم.
مهندس افشانی به عنوان نمونه به واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و با تاکید بر این که هدف از واگذاری این پروژه ها سود بردن دولت نیست، تصریح کرد: هدف از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی این است که زودتر به بهره برداری برسند و مردم از خدمات آن ها بهره مند شوند.
وی با تاکید بر این که مسئولین کمیته های زیر مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس باید به موقع گزارش جلسات و مصوبات خود را ارائه دهند، گفت: فارس تنها استان بزرگی است که در میان استان های هم رده خود توانسته است در رده بندی خوب قرار گیرد.
استاندار فارس با بیان این که رتبه های کشوری تغییر پذیر و در نوسان است، گفت: باید تلاش کنیم جایگاه خود را ارتقا دهیم؛ این جایگاه ها تاثیر خود را در جامعه نشان می دهد؛ زمانی که رونق تولید وجود داشته باشد و گمرک به خوبی فعالیت کند در صادرات نیز موفق خواهیم بود.
مهندس افشانی با تاکید بر توجه و تسلط مدیران بر بندهای 24 گانه سیاست های اقتصادمقاومتی، اظهار داشت: همه مدیران باید با توجه به بندهای 24 گانه سیسات های اقتصاد مقاومتی مشخص کنند که چه فعالیتی در حوزه وظایف اداری آنان باید صورت گیرد تا این سیاست ها تحقق پیدا کند.
وی همچنین با تقدیر از تلاش بانک های استان فارس در زمینه طرح رونق تولید، خواستار بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی و رسیدن فارس به جایگاه مناسب خود در زمینه نسبت به مصارف به منابع بانکی شد.