به گزارش خبرنگار برنا از گراش، علیرضا قزوه ضمن ابرازخرسندی از برگزاری شب شعر پیامبر (ص) در شهرستان گراش اظهارداشت: استان فارس شاعران آیینی توانمندی دارد که در سطح کشور بسیار درخشان هستند.
وی از زبان فارسی بعنوان زبان مدح وثنای اهلبیت اطهار(ع) یاد کرد و ابرازداشت: ایرانیان از آغازپذیرش اسلام وشیعه ، درطول تاریخ  بازبان فارسی درمدح ومنقبت اولیاءالله همت داشته ودنیا ماراباشعر وادب می شناسد .
 محمدعلی شاه محمدی دبیر شب شعرآیینی گراش نیز در این آیین عنوان کرد: پس ازفراخوان ، تعداد ۱۵۶ اثر از مناطق مختلف کشور به دبیرخانه شعر گراش ارسال شد که از میان آنها ۱۴ اثر گزینش ودر مراسم برای حاضران خوانده شد.