محمد کشت کار در گفتگو با خبرنگار برنا ازفارس اظهارداشت: دراستان فارس 45 سازمان مردم نهاد جوان داری مجوز وجود دارد که برای برگزاری مجمع استان سمن ها به همه آنها اطلاع رسانی شده است.
 وی ادامه داد: پنجشنبه 7 بهمن ساعت9 صبح انتخابات مجمع استانی سازمان های مردم نهاد فارس با حضور اعضاء معرفی شده و با نظارت مسئولان مربوطه در خانه جوان شهر شیراز برگزار می شود.
رئیس گروه مشارکت های اجتماعی جوانان استان فارس بیان  کرد: اعضای اصلی  مجمع استانی سازمان های مردم نهاد 7 نفر هستند و 2نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل  انتخاب می شوند.
کشتکار تصریح کرد: پس از برگزاری مجمع استانی سازمان های مردم نهاد استان فارس نفرات انتخاب شده  معرفی می شوند.