به گزارش خبرنگار گره فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ؛ جبار آذین نویسنده،روزنامه نگار و منتقد و مدرس سینما و تلویزیون در صفحه شخصی اش نوشت :توجه به فیلمنامه نویسان و فیلمنامه نویسی ،باآنکه از ارکان اصلی تولید فیلم های سینمایی و مجموعه ها وفیلمهای تلویزیونی محسوب می شوند، ولی پیوسته درمعرض انواع آزارها،بی عدالتی ها،سرقت ها،زد وبند ها،بدقولی ها وبی احترامی های گروهی از کاسبکان بدون فرهنگ و شخصیت سینما وسیما قراردارند،امری ضروری و حیاتی و قابل احترام است. فیلمنامه نویسان فراوانی رامی شناسیم که بارهامورد ظلم جماعتی از به اصطلاح تهیه کنندگان سینما و تلویزیون قرار گرفته و ماه ها وحتاسال ها برای دریافت دستمزدهای خود، سرگردان شده اند. ازهمین رو، اقدام کانون فیلمنامه نویسان درارایه طرح دریافت کمیت دستمزد فیلمنامه نویسان درسینما و سیما قابل توجه است.

بااین همه،  چند مساله مهم،هاله ای ازابهام پیرامون اقدام یادشده تنیده است.به گونه ای که نمی شود،هیچگونه ضمانتی برای اجرایی شدن آن واحقاق حق فیلمنامه نویسان که ستون های اصلی تولیدفیلم و سریال درسینما وتلویزیون هستند،متذکرشد.چراکه، کانون مورد بحث، باآنکه خود چندان هم بدون مساله وحاشیه نیست،ازصنوف وابسته به خانه سیاسی و تجاری و مافیازده سینما است.خانه ای که روزگاری بنابود خانه وماوای صنفی و فرهنگی سینماگران باشد وازاهالی سینماحمایت کند،امابه دلیل سلطه باندهای انحرافی برآن وکج روی هایش،از مسیر خودخارج و اکنون به ویرانکده ای تبدیل شده که سینما وسینماگروحق وحقوق آن هاوفرهنگ جامعه را،قربانی سیاست و تجارت و رفاقت کرده است. به همین دلیل، اولین مانع اجرایی شدن تصمیم و اقدام کانون فیلمنامه نویسان،خود خانه درحال فروپاشی سینما است.برفرض چنانچه کانون بتواندازاین مانع وسدعظما عبورکند، تازه دردام اقسام گروه ها وباندهای مافیایی و پولشویان و اسپانسرنماهایی که به غلط وبا پول، کارت تهیه کنندگی گرفته اند،افتاده وفیلمنامه نویسان درمسلخ زرو زور و تزویرگرفتارمی شوند. درخوان های بعد،این اتفاق ها درشکل و شمایل بدتردرتلویزیون رخ می دهد وبه رغم معین شدن دستمزد ها،بازیهارقم خورده و بازهمان آش وکاسه می شودکه بود.مشکل اساسی دراین ارتباط، موجودیت وعملکردسینما،شفاف و مشخص نبودن جایگاه سینماوصنوف سینمایی درقانون و صنعت وملی نبودن سینمااست.گرچه اگرقانونی هم وجود داشت، آقایان و منافعداران مانندرفقای سیاسی خودآن رادورمی زدند. درهرحال چنین طرحی به ضمانت های اجرایی نیازمند است.آیادرسینمای قبیله ای وملوک الطوایفی کنونی ایران،چنین تضمینی می تواندحیات یابد،یا این طرح هم، حیات خلوت ...

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: