به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، درباره درگذشت شجریان گفت:«محمدرضا شجریان را هرگز ندیدم، اما یادم هســت کــه در حدود ۶۰ ســال پیش از این، بــرادر کوچکم که او هم سال هاســت از دنیا رفته است، به من گفت کسی از خراسان آمده که خیلی خوب آواز می خواند. از آن زمان من با آقای شجریان تنها تماس سمعی و نه بصری داشته ام و حتما از کار او و آوازش خیلی خوشــم می آمد و نیاز پشــتکارش برای کار درست کردن خیلی خشنودم. شــجریان نه تنها صدای خوبی داشــت، تســلط او برخوب خواندن از مشخصات کارش بود.وقتی اشخاص بر اساس متد درست کار می کنند، حاصل کارشــان رضایت به وجود می آورد و آدم را راضی می کند و شجریان از این نمونه ها بود. من ازآواز شجریان خیلی خوشم می آمد، چون با دیگران تا حد بســیاری فرق داشــت. به نظر من، شجریان به دلایل مختلفی محبوبیت داشته است. طبعا من به دلایل خاصی از موضوعی یا کسی خوشم می آید و دیگران به دلایل دیگر و هرکس به نوع مختلفی فکر می کند. اما اســتنباط من از شجریان این است؛او آدمی بود که با پشــتکار و دقت به کارش توجه داشت و راه درست را دنبال می کرد و این برای من فرمول کار آدم خوب و موفق است. من متأسفانه با شخصیت این آدم هرگز مواجه نبودم، علتش هم این است که من سال هاست از خانه بیرون نمی آیم و امکان برخورد با ایشان را نداشته ام. با این احوال، من از آقای شجریان خوشم می آمد؛ از صدایش، از نحوه کارش و قصه هایی که از او شنیده ام. با کمال تأسف هرگز ندیدمش و با او برخورد نکردم.»

منبع: روزنامه شرق

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: