علی پهلوان و عکسی از کودکی هایش که یکی از دوستان برایش فرستاده است