به گزارش خبرگزاری برنا، جلد دوم کتاب «کودک و تصویر» تألیف جمال الدین اکرمی به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ دوم رسیده است.

تصویرگری کتاب کودک، که امروزه به شناسه ای مستقل و تعریف شده دست یافته، از عمر حرفه ای تقریباً یک صد و پنجاه ساله در برخی کشورهای اروپایی برخوردار است. حرفه ای که از درونه ی هنر نقاشی سر در آورده و در پیوند با ادبیات کودکان، مفهومی مستقل یافته و از هنر نقاشی جدا شده است.

در جلد نخست کتاب «کودک و تصویر» پیشینه تصویرگری کتاب های کودکان و نوجوانان در ایران، به همراه بررسی آثار در جشنواره های ایرانی و غیر ایرانی، دست مایه گفت و گو قرار گرفته است. اینک در جلد دوم کتاب، جستارهایی در زمینه تصویرگری کتاب های کودکان و نوجوانان ارائه شده است.

بررسی تاریخچه تصویرگری کتاب کودک در ایران و همچنین پرداختن به موضوع هایی چون ارتباط تاریخی هنر نقاشی و تصویرگری، سبک ها و تکنیک های تصویرگری، ارتباط متن و تصویر، وجایگاه تصویرگران ایرانی در عرصه های بین المللی تلاشی ضروری و تاریخی است که در دو جلد کتاب «کودک و تصویر» صورت گرفته و از کامل ترین منابع موجود در ایران به شمار می رود.

کتاب حاضر در ۴ بخش تدوین شده است. بخش نخست این کتاب، شناسه های دیداری هنر نقاشی را که در تصویرگری کتاب های کودکان راه یافته مورد نقد و بررسی قرار می دهد و در این بخش عناصر دیداری در تصویرگری، روش ها و تکنیک های گوناگون در تصویرگری و سبک های هنری در تصویرگری مورد واکاوی نویسنده کتاب قرار می گیرد تا درونمایه های این هنر برای خوانندگان آشکار شود.

در بخش دوم نویسنده شناسه های دریافتی ادبیات را در تصویرگری بازگو می کند و سازه های روایتی تصویر و کتاب های مصور و تصویری در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش سوم کتاب نیز با عنوان عناصر بومی در تصویرگری دستاویزی برای طرح ویژگی های هنر دیداری ایرانی در تصویرگری به شمار می رود و بخش چهارم زمینه ای برای آشنایی تصویرگران و دوستداران ادبیات کودک با آثار تصویرگری خارجی و ویژگی نگاه ها و تکنیک های آنان.

چاپ دوم این کتاب با ۴۵۲ صفحه مصور رنگی و قیمت ۷۰۰ هزار ریال منتشر شده است.