به گزارش خبرگزاری برنا، دومین گزارش راهبردی سینمایی، تولید و منتشر شده توسط معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به گزارش توصیفی ارزیابی درجه هنری صادره برای سینماگران طی سال های ۱۳۸۶ لغایت مرداد ۱۳۹۵ اختصاص یافت.

در این گزارش پژوهشی عملکرد سه دولت مختلف «نهم ۱۳۸۶-۱۳۸۸»، «دهم ۱۳۸۸-۱۳۹۲» و «یازدهم ۱۳۹۲-۱۳۹۵» در خصوص اعطای گواهینامه‌های هنری بررسی شده تا مشخص شود کدام دولت اهتمام بیشتری به مساله اعطای درجه هنری داشته و همچنین بیشترین گواهینامه‌های صادر شده در هر دولت چه درجه‌ای را در برمی‌گیرد و مربوط به کدام افراد و چه رشته‌ای بوده است.

در این گزارش خلاصه گزاره‌های توصیفی زیر درباره گواهینامه‌های صادر شده ارایه شده است:

بر اساس عنصر زمان، بیشترین عملکرد شورا در کمیته سینما مربوط به سال ۱۳۹۳ و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۸ است.

عملکرد دولت یازدهم به تنهایی بیش از عملکرد ۲ دولت قبلی در این حوزه بوده است.

درجه گواهینامه‌های هنری سینمایی صادر شده در دولت یازدهم پراکندگی تقریبا یکسانی داشته است ولی در ۲ دولت نهم و دهم، بیشتر گواهینامه‌های هنری درجه ۳ صادر شده است.

طی دوره زمانی بررسی شده، تعداد ۱۱۱ گواهینامه درجه ۱، ۱۱۸ گواهینامه درجه ۲ و ۱۶۷ گواهینامه درجه ۳ صادر شده است.

بر اساس مؤلفه رشته، بیشترین گواهینامه‌های صادر شده به رشته کارگردانی و زیرمجموعه آن با تعداد ۱۲۴ گواهینامه اختصاص دارد. بعد از این رشته با فاصله معناداری بازیگری با تعداد ۶۰ گواهینامه و در تهیه‌کنندگی ۴۲ گواهینامه صادر شده است.

اعطای گواهینامه درجه یک هنری به برخی از هنرمندان به دلیل حسن شهرت و فعالیت مستمر و درخشان از جمله سیاست های دولت یازدهم در ارزشیابی هنرمندان بوده است.

ارزشیابی کیفی عملکرد شورای ارزشیابی بدون دسترسی به داده‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. با این حال جدول دریافت‌کنندگان گواهینامه‌های هنری در دولت‌های مختلف از سال ۱۳۸۶ لغایت مرداد ۱۳۹۵، ارزیابی شخصی برگزیدگان به خصوص درجه یک را در دسترس قرار می دهد.

از جمله مهمترین مسایل مرتبط با سیاست اعطای گواهینامه‌های هنری، میزان اثربخشی یا تأثیرگذاری آن در بهبود فضای عمومی فرهنگ و نیز انتفاع دارندگان از مزایای آن است.  

 پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دایره ارزیابی و صدور گواهینامه هنری صرفا به کارکنان دولت محدود بوده و منطق اعمال آن سیاست نیز، بهره‌مندی از گواهینامه برای ارتقای شغلی بوده است.

پیشنهاد شده است تا در کنار ارزشیابی عملکرد شورای ارزشیابی هنری، سیاست صدور گواهینامه‌های هنری و نیز میزان اثربخشی و کارآمدی آن نیز مورد ارزیابی سیاستی پژوهشگران و علاقمندان  قرار بگیرد.