به گزارش خبرگزاری برنا،مازیار میری نوشت :

امروز آقاى عباس جدیدى عضو محترم شوراى شهر تهران فرمودند:بازیگران شاخ بز را هم نمى توانند بشکنن!!!! این را در مورد انتقاد اهل هنر از عملکرد اعضاى شوراى شهر فرمودند. البته درست فرمودند کار اهل هنر شکستن شاخ بز نیست. شاخ شکستن مرد دلاورى چون ایشان را میخواهد/ این بار یادمان باشد موقع راى دادن به اعضاى محترم شوراى شهر شکستن شاخِ بز را در نظر داشته باشیم. ایمن سازى شهر و مراقبت از مردم شهر کار بى خودى است که پس از شاخ کنى بز مى آید/ پهلوان! دلاور! قهرمان! خدا به همراهت، بشکن اما من و مردم شهرم نمى شکنیم. به امید آبادى به شماها راى دادیم. ممنونم که باز به ما یادآورى کردى خطا کریم در راى دادن به شما.!