به گزارش خبرگزاری برنا،  این بازیگر نوشت:

هیچ کاری رو

از سر گرسنگی انجام نده
حتی غذا خوردن.
پ ن : به امید شروع خوب همه ى نماینده هاى ایران
استقلال خوزستان که برد، فقط نمیدونم تو اون هوا چطورى تمرین کرده بودن؟!!بعد یه سوال دیگه، بازیهایى که استقلال خوزستان میزبانه کجا انجام میشه؟! سواله دیگه ،از رو سادگى میپرسم.