به گزارش خبرگزاری برنا،  محمد مهدی حیدریان به همراه جمعی از مدیران سازمان سینمایی با حضور در موسسه رسانه های تصویری با سید مصطفی ابطحی مدیرعامل این موسسه دیدار و گفت وگو و از نزدیک از فعالیت های این موسسه در زمینه VOD و سینما سیار بازدید کرد. 

حیدریان با تقدیر از زحمات انجام شده در موسسه رسانه های تصویری اظهار کرد: راه پیش در بخشVOD راهی طولانی تر و بسیار مثمرتر برای کل فعالیت های سینمایی بوده و نگاه من بیشتر به  این حوزه است و چشم امید را متوجه این VOD می کنم.

رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: بازار اصلی صنعت تصویر که شعار ما تولید نهضت محتوا است اینجا بوده و لاغیر و الباقی بخش ها بازارک هایی است که باید تلاش کنند بخش VODرونق پیدا کند.

وی یادآور شد: سینماهای ما، سالن های ما و هر نوع عرضه دیگری که داریم مردم را علاقه مند می کنند که در این نوع محمل و راه های ارتباطی، آنچه که می خواهند پیدا و استفاده کنند لذا برنامه برای بخش VOD  بسیار مفصل است و باید با رعایت همه جوانب وایجاد تسهیلات برای کاربر به این مهم توجه ویژه داشت. 

رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: جلساتی را در هفته های آتی به ترتیب اولویت مسائل از جمله موانع قانونی در بخش VODبرگزار کنیم تا به موضوع حمایت ها برسیم و سازکار اجرایی تعیین شود. 

حیدریان گفت: در جلسات کاری آتی، بسته VODرا نهایی خواهیم کرد  و سیاست های کلی را متناسب با جهت این فعالیت ها و کم و کیف آن تدوین کنیم. در این دیدار سید مصطفی ابطحی مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری و آقایان منظری و رحمانی اقدم توضیحات مفصلی در خصوص VODو سینما سیار ارائه و سیاست های موسسه رسانه های تصویری در توسعه این دو هدف به انضمام حمایت از نمایش خانگی به عنوان یک رسانه مستقل پر مخاطب و تاثیر گذار را بیان کردند.

 جلیل اکبری صحت مشاور رییس سازمان سینمایی و مدیرکل حوزه ریاست، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون سازمان سینمایی و مجید مسچی مدیر عامل موسسه سینما شهر در این دیدار رییس سازمان سینمایی را همراهی می کردند