به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت‌ها برنامه‌های خود را بیان می‌کنند:

 


سید مصطفی آقامیرسلیم
- پنجشنبه ۹۶/۲/۷ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری
- شنبه ۹۶/۲/۹ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها
- یک شنبه ۹۶/۲/۱۰ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها
- چهارشنبه ۹۶/۲/۲۷ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

...............

سیدابراهیم رئیسی سادات
- چهارشنبه ۹۶/۲/۶ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری
- دوشنبه ۹۶/۲/۱۱ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها
- سه شنبه ۹۶/۲/۱۲ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها
- یک شنبه ۹۶/۲/۱۷ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

...............
حسن روحانی
- پنجشنبه ۹۶/۲/۷ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها
- جمعه ۹۶/۲/۸ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها
- چهارشنبه ۹۶/۲/۱۳ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری
- پنجشنبه ۹۶/۲/۲۱ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

.................
محمد باقر قالیباف
- یک شنبه ۹۶/۲/۱۰ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها
- دوشنبه ۹۶/۲/۱۱ / ساعت۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها
- دوشنبه ۹۶/۲/۱۱ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری
- شنبه ۹۶/۲/۲۳ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

.......................

سیدمجتبی هاشمی طبا
- سه شنبه ۹۶/۲/۱۲ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها
- چهارشنبه ۹۶/۲/۱۳ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها
- پنجشنبه ۹۶/۲/۱۴ / ساعت ۲۲:۴۵/ گفت و گوی ویژه خبری
- سه شنبه ۹۶/۲/۱۹ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

...................

اسحاق جهانگیری کوشایی
- چهارشنبه ۹۶/۲/۶ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها
- پنجشنبه ۹۶/۲/۷ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها
- شنبه ۹۶/۲/۹ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری
- دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری