اینکه برنامه برنده باش با اجرای محمدرضا گلزار، جزء برنامه های پرمخاطب این روزهای سیما دیده می شود و با توجه به حضور گلزار و ساختار مسابقه ای برنامه در زمان پخش پیک کونداکتور سیما، مخاطبان بسیاری را به خود جذب کرده است شکی نیستاما، دور از ذهن است پرمخاطبترین برنامه سیما (برنامه نود) در سال های اخیر کمتر از برنامه برنده باش دیده شده باشد.

بی شک، بخش عمده ای از مخاطبان تلویزیون با توجه به جایگاه فوتبال و چهره کاریزماتیک عادل فردوسی پور تنها بخاطر برنامه نود، مخاطب سیما هستند و اینکه در این نظر سنجی برنامه گلزار بیش از برنامه نود دیده شده است کمی عجیب است. البته این را هم فراموش نکنیم برنامه نود یک بار در هفته و برنامه برنده باش دوبار در هفته روی آنتن می رود که قطعاً این مسئله روی آمار مخاطبان هریک از این برنامه موثر است.