به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ رضا صادقی خواننده محبوب موسیقی پاپ، در صفحه شخصی خود به اعتراض در خرید و فروش اعضای بدن در میان هموطنان نوشت:

کجایی عمو غیرت ، پاره پاره تنت و دادی، که وطنت و هموطنت زخم بهشون نشینه ، از شرم باید مُرد ، امروز اینجوری پاره تن مردم به حراج گذاشته میشه، و جالب تر که با امنیت خیال حرفش و میزنه ، البته بمیرم براى مردمم که اخرین چاره شون اینه .... . اینجا بنى ادمها " فروشنده اعضاى " یکدیگرند .

      خـــــرد را فکندیم این ســــــان زکار                                 چه کردیم کـــــین گونه گشتیم خار؟

    کـــــجا رفـــــت آییـــــن دیریــــن ما؟                                    نبود این چــــنین کشور و دیـــــن ما

    همـــــه جـــــای مـــــردان آزاد بـــود                                      به یزدان که این کشـــــور آباد بـــــود

به یـــــزدان که گـــــر ما خرد داشتیم                                  کجـــــا این سر انجــــام بد داشتیم