به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ پژوهش « نقش آمریکا و گروه‌های تروریستی در توسعه کشت مواد مخدر در افغانستان» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر رُز فضلی نگاشته شده و دکتر مجتبی مقصودی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.

تبعات داخلی و منطقه‌ای تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان با تمرکز بر توسعه مواد مخدر.

 نقش آمریکا در گسترش مواد مخدر به واسطه مداخله نظامی در افغانستان و پیشینه این موضوع.

منافع آمریکا در گسترش تجارت مواد مخدر در افغانستان.

 نقش درآمدهای حاصل از توسعه تجارت مواد مخدر در افغانستان در تامین هزینه جنگ های نیابتی.

نقش طالبان و گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا در افغانستان (القاعده و داعش) در توسعه تجارت مواد مخدر در افغانستان.

 ابعاد همکاری آمریکا و گروه‌های تروریستی در توسعه کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان.

تاثیر مداخله نظامی آمریکا در افغانستان برگسترش تروریسم و مواد مخدر از منظر صاحبنظران.

ارتباط میان چگونگی مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان (جنگ غیرزمینی) و بررسی نتایج حاصل از آن بر توسعه مواد مخدر.

 افزایش کشت و توسعه تجارت مواد مخدر در افغانستان از منظر آمار و گزارش های نهادهای بین المللی پس از اشغال افغانستان (2001 تا 2018م) به همراه پیشنهادهای رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.