به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ «نشانه و ذهن در سینمای امروز»  سومین اثر کوروش جاهد  است که در زمینۀ شناختِ آثار سینمایی سالیان اخیر به رشتۀ تحریر در آمده است. 

محتوایی که در ادامۀ پیش گفتار آن به چاپ رسیده، به بررسی تعدادی از مهمترین فیلم های دورانِ پست مدرنیسم می پردازد که از لحاظِ «بینامتنی» و پرداختن به جنبه های «نشانه شناختی» و همچنین موضوعات مختلف روانکاوانه و فلسفی در ارتباط با آثار سینمایی مورد بحث، قابل ملاحظه و مطالعۀ علاقه مندان خواهد بود.

از جمله مهمترین آثار بررسی شده در این کتاب می توان به عناوین زیر اشاره کرد: پرتغال کوکی، فارست گامپ، بزرگراه گمشده، درخشش ابدی یک ذهن بی خدشه، جادۀ مالهالند، چشمانِ فراخ بسته، مرثیه ای برای یک رویا، دختر دانمارکی، خانه ای که جک ساخت، حماسۀ کولی و... 

در مطالب پژوهشی کتاب، خوانش های مختلف برآمده از هرفیلم از زاویۀ نشانه شناسانه و ارتباط آن با مسالۀ روان و پدیدار ذهن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

کتاب های قبلی از همین نویسنده، با عنوان «تحلیل و درک فیلم در جهان پُست مدرن» (1396) و «سینما در دورانِ جدید» (1397) نیز توسط انتشارات پرنده منتشر شده است.