به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن یادداشت منتشر شده در صفحه اینستاگرام جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون به شرح زیر است:

صف آرایی شورای عالی تهیه کنندگان در برابرقبیله پولشویان سینما باچنداما واگر! شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در اطلاعیه ای، بااعلام مواضع روشن و شفاف، برای مقابله جدی با پولشویان که در بروز نابسامانی های سینما،نقشی مشخص دارند، واردکارزارشده است. شورای یاد شده در بیانیه خود، تهیه کنندگان سینمای کشوررا به پرهیزاز هرگونه همکاری باپولشویان ومبارزه با آن ها دعوت کرده است. باخشنودی ازاین اقدام مهم شورای عالی تهیه کنندکان، ذکر نکاتی دراین ارتباط ضروری و تعیین کننده است. اهالی سینما به درستی می دانند که افزون برحضوروفعالیت قبیله پولشویان ، دارودسته مافیا و ابتذالگراها هم درسینمای امروز ایران درجهت غارت بیت المال و تخریب سینما وایجاد انحصار و انزوای سینماگران مستقل، سهم ونقش دارندکه نبایدنادیده گرفته شوند. ازهمین رو چنانچه قراراست برای پاک و سالم سازی سینما از وجود مفسدان و ازجمله قبیله پولشویان، مبارزه ای فرهنگی، اجتماعی و قانونی شکل بگیرد، باید مبارزان راه آزادی سینما از یوغ جهل وقدرت وثروت های آلوده و سرمایه های کثیف،باعزم راسخ و همت بلند درکنارمبارزه باپولشویان با مافیا و ابتذالگراها هم مبارزه کنند. ازاین دومهم تر، مبارزه با باافراد و جریان هایی است که شرایط ورود وفعالیت مافیا و پولشویان و ابتذالگراها را درسینمامهیا کرده و همچنان ازآن هاحمایت می کنند. اعضای این طایفه حامی و سهم بر که ازعوامل آن سه طیف انحرافی تلقی می شوند، در سازمان اشتباهی سینمایی، خانه سیاسی و تجاری سینما،بنیادپهلوی و...... آشیان دارند.

به همین دلایل اگربیانیه شورای عالی تهیه کنندگان شعارنیست و به راستی مبارزه ای درکار است، باید مبارزه ای همه جانبه، قدرتمندانه، یکپارچه، فراگیر و مستمر باشدوسینماگران بویژه تهیه کنندگان سینما ، با هرچهارجریان تخریبگرسینما یعنی؛ مافیا، پولشویان ،ابتذالگراهاوحامیان آن هامبارزه کنند. دراین مقابله و مبارزه ،حتا اگر یکی از چهارطیف مذکور، آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده یا کم دیده گرفته شود، مبارزه دوستان، دور باطل وحرکتی بدون نتیجه خواهد بود. این جدال عزت و شرف،می تواندوبایدمبارزه ای بزرگ برای احیای ساختار،مناسبات و حرمت و اعتبار سینمای ایران باشد. بنابراین شعار و رفاقت و کادو وهدیه برنمی تابد.مردم ایران و دوستداران سینما،مدافع وناظرهمت مبارزان سلامت اندیش سینماباآلودگی ها و فسادهای جاری درعرصه های فرهنگ وهنر بویژه سینماهستند!