به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشور تا عصر سه شنبه ۱۴ آبان به شرح ذیل است:

ماجرای نیمروز؛ رد خون/ ۱۳۳ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان

مسخره باز/ ۸۸ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ دو میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان

کلوپ همسران/ ۷۹ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان

هزارتو/ ۱۳۴ سینما/ ۱۱ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان

مردی بدون سایه/ ۱۸ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان

درخونگاه/ ۷۵ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ یک میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان

شاه کش/ ۲۱ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

سال دوم دانشکده من/ ۵۲ سینما/ ۳۱ روز نمایش/ ۸۶۲ میلیون تومان

پیلوت/ ۳۰ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: ۵۷۸ میلیون تومان

کروکودیل/ ۱۳ سینما/ ۴۵ روز نمایش/ فروش کل: ۲۸۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان

آبی به رنگ آسمان/ ۲۲ سینما/ ۳۸ روز نمایش/ فروش کل: ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان