به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، پژوهش «ابعاد نقض حقوق بین الملل محیط زیست توسط آمریکا در دوره ترامپ» (با تاکید بر رویکردهای رسانه ای) به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط عباس مثنوی نگاشته شده است. دکتر حسین رمضانی قوام آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.

نقش و جایگاه ایالات متحده در تخریب محیط زیست جهانی؛ منابع معاهده ای و عرفی حقوق بین الملل محیط زیست؛ اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست ؛ حق برخورداری از محیط‌زیست سالم به‌مثابه حق حیات و حقوق بشر؛ نقش معاهدات زیست محیطی در جلوگیری از بحران های زیست محیطی؛ تعهدات معاهده ای آمریکا در حوزه محیط زیست و ابعاد و مصادیق نقض آن در دوره ترامپ، رویکرد دولت ترامپ به پیمان های زیست محیطی و ابعاد مصادیق نقض آنها ، ارتباط تغییرات گسترده در قوانین زیست محیطی امریکا با نقض حقوق بین الملل محیط زیست در دوره ترامپ؛ تعهدات عرفی کشورها (آمریکا) در حوزه محیط زیست و ابعاد و مصادیق نقض آن در دوره ترامپ؛ جنگ محیط زیست و نفت در آمریکا، رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست از دیدگاه اندیشکده ها و صاحبنظران داخلی و بین المللی از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.