به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، پژوهش «چشم انداز روابط ترکیه و امریکا در دوره ترامپ» (با تاکید بر رویکردهای رسانه ای) به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط نورالدین اکبری نگاشته شده است. دکتر جعفر حق‌پناه نیز نظارت علمی آن را بر عهده داشته است. 

بررسی پیشینه روابط ترکیه و آمریکا؛ واکاوی ابعاد و مصادیق همکاری ها و چالش های ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ در سطوح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی؛ تحلیل اهمیت نقش و جایگاه ترکیه در معادلات منطقه ای در دوره ترامپ؛ تبیین جایگاه ایران در روابط ترکیه و آمریکا؛ کالبدشکافی رویکرد آمریکا در عملیات چشمه صلح ترکیه در سوریه؛ بررسی رفتارهای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال روابط ترکیه و آمریکا؛ شناخت مناسبات آمریکا و ترکیه در دوره ترامپ از دیدگاه اندیشکده های جهانی و تعدادی از صاحبنظران بین المللی و سناریوپردازی درباره مناسبات ترکیه و امریکا در دوره ترامپ از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

در این پژوهش همچنین اهداف و محورهایی چون بررسی پیشینه روابط آمریکا و ترکیه (در دوران جنگ سرد، پس از دوران جنگ سرد، بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و ...) ، واکاوی همکاری های آمریکا و ترکیه در دوره ترامپ در سطح دو جانبه ، تبیین همکاری های آمریکا و ترکیه در دوره ترامپ در سطح منطقه ای و بین المللی ، شناخت چالش ها و موانع موجود در روابط ترکیه و آمریکا در حوزه های داخلی ، فهم چالش ها و موانع موجود در روابط ترکیه و آمریکا در سطح منطقه ای مورد نظر قرار گرفته است.