به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ منیژه حکمت در صفحه شخصی اش نوشت: «آقاى شهاب حسینى نیاموختى.

سوالى که برایم پیش آمده این است که آیا حرف دل مردم که قرار است شهاب حسینى از تریبون جشنواره فجر فریاد بزند تا آنها در خیابان هزینه ندهند چیست؟ حمله به یک فیلمساز پیشکسوت و تخریب کارنامه انکار ناپذیر او؟ همه درد مردم در این ایام این بوده است که چرا او فیلم خوب نمى سازد که شما از آن سر دنیادویده اى و خود را رسانده اى تا این موضوع را با خشم و فریاد به گوش همه برسانید؟ رسالت هنریتان همین بود ؟ محض اطلاع تان بگویم حمله به آقاى کیمیائى براى مردم هزینه اى ندارد که هیج پاداش هم دارد و شما این را بهتر میدانید.

ولى یک نکته در خطابه آتشین شما درست بود و آن اینکه اون طرف دنیا هیچ خبرى نیست و هرچه هست همین جاست، نمونه اش اینکه شما به قول خودتان دو سال همه دنیا را گشته اى و تجربیات فراوان اندوخته اى ولى هنوز حرف زدن نیاموختى، کنترل بر خشم و عصبیت نیاموختى و از همه مهمتر ادب نیاموختى.

کافى است فیلم پرخاش هاى خود را با کلام غم آلود ولى آرام و متواضعانه استاد مقایسه کنى تا بفهمى که تکفیر نمیکند براى دیگران تکلیف معین نمیکند، ادعاى هنر ندارد و احساس نمیکند قیم همه مردم است، فقط غمگین است و نمیخواهد در جشنواره شرکت کند. یک بار دیگر فیلم را ببین تا بدانى کدام مبلغ نفرت و نفاق است و کدام نشان نجابت است و آرامش و مردم ما به کدام بیشتر نیاز دارند.

هنوز عمر چندانى بر شما نگذشته که نتوانى بیاموزى ، لازم نیست دور دنیا را بگردى همین جا دو زانوى ادب نزد استاد بزن و بیاموز.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: