به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جبار آذین درباره سریال «پایتخت» نوشت: در ماراتن امسال سریالهای نوروزی تلویزیون سرمایه سالار، انحصاری و اسپانسری کشور، چهاردونده با اندام، بداندام،بی اندام و نحیف شرکت دارند؛ پایتخت، کامیون، دوپینگ و میانبر. پایتختی ها که بیش از شش سال است گاوشیرده خود راجسته و سالی، یک،دوبار شیرش رامیل وگردش پایکوبی می کنند، برای نوروز امسال ششمین فصل پایتخت را پخته اند.

گاوشیرده پایتخت باآنکه مدت ها است دیگر برای مخاطب،تازگی وجذابیت ندارد و عوامل آن با آکروبات موضوع ها و لوکیشن ها، خود را سرپانگهداشته اند، به نظر می رسد به مددپول اسپانسرها و سلیقه نازل مدیران می خواهد تا شصت فصل دیگربه آقایان شیردهد.با این همه، پایتخت درمقایسه با سریال های ضعیف نوروزی به دلیل پول فراوان، شخصیت ها وعوامل و بازیگران آشنا،توانسته است ازسایرگاوهای نوروزی سیماجلوتربدود.

به ظاهر این گاومادرمرده بایدتازمانی که شیرش خشک نشده، هرچند لنگ زنان،در تلویزیون راه گم کرده ایران بدود. گاوی که رضامقصودی و یارانش به نام "دوپینگ" بر آن سواراند،گرچه از نظر سوژه، اندکی چاق و چله است، ولی از منظر ساختار وپرداخت هنری، تر و فرز نیست و با آنکه جلوتر از گاو لاغر و نحیف "میانبر"و پشت "کامیون" بی اندام می دودونمی تواند همپای پایتخت بدود، به جز موضوع به نسبت جدیدش در فضای سریالهای ایرانی و بازی متفاوت شبنم مقدمی،حرفی برای گفتن و چیزی برای تماشاندارد.

ساخته سیدمسعود اطیابی با آنکه یک کامیون گاواست، اما به علت ضعفهای فراوان نوشتاری وساختاری و سطحی نگری به مسائل اجتماعی و....به اندازه پایتخت شیرده نیست.گاو بی رمق یزدان فتوحی هم باوجود آنکه از میانبر در ماراتن گاوهای شیرده سیما شرکت کرده است، لیکن به جای ورود به جاده اصلی مسابقه جذابیت و سرگرمی،وارد بیراه ضعف مضمون ومحتواوپرداخت شده و درانتهای ردیف مسابقه گاوی قراردارد.

گاوهای تزیین و سفارش شده نوروزی که بنا بوده طناز هم باشند، جدا از قد و قواره و هیکل های نخراشیده، فاقد مولفه های طنز و کمدی اند.با آنکه گاو های بدون نقش و نگار نوروزی نودونه، برای سازندگان آن هابویژه پایتختی ها و تلویزیون شیرو سود داشته اند، ولی برای مردم کرونازده کشور، چیزی ندارند!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: