پدیدار، رییس اداره پایش محیط اداره کل محیط زیست شهرداری تهران: تغییر اقلیم و مساعد بودن شرایط آب وهوایی برای فعالیت سفید بالک توت و در دسترس بودن میزبان گیاهی (درخت توت) از دلایل طغیان سفیدبالک ها است.

نظر شما