آتش سوزی یک واحد تصفیه روغن در ناحیه چرم سازی شهرستان بوئین زهرا هم‌ اکنون آتش‌نشانان مشغول مهار آتش هستند

نظر شما