وزیر ورزش با اشاره به طرح برای ناجیان غریق از دستور فوری رئیس جمهور برای تخصیص اعتبار به این طرح خبرداد و گفت: ۲۰۰میلیارد تومان برای این طرح تصویب شده است.

نظر شما