تخریب و آتش زدن اموال عمومی/پل حافظ تهران

نظر شما