مخبر: امنیت نظام موضوعی نیست که بر سر آن تعارف کنیم

نظر شما