وزیر امور خارجه: در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا به توافقاتی دست یافتیم

نظر شما