میری: اکثریت مردم فکر می کردند من داعشی واقعی هستم

نظر شما