رزمایش امنیت دریایی 2023 در شمال اقیانوس هند برگزار می‌شود

۲۴ تا ۲۸ اسفند در شمال اقیانوس هند با حضور نیروهای دریایی ارتش و سپاه ایران، چین و روسیه

نظر شما