وزیر بهداشت: عوارض سویه جدید کرونا به شدت موارد قبلی نیست

نظر شما