به گزارش برنا از قزوین، ربیعی مدیر کل امور زنان وخانواده ضمن اشاره به ارتقاء سطح سواد وریشه کنی بی سوادی زنان وخانواده وبعنوان یکی از اهداف و برنامه های حوزه زنان استان ،ایجاد مراکز یادگیری محلی در راستای تحقق این هدف را  امری مهم وتاثیر گذار دانست وافزود: مراکز یادگیری محلی در همه مناطق شهری وروستایی خصوصاً در مناطق محروم می تواند در رسیدن به اهداف توسعه وارتقاء سطح آگاهی وتوانمند سازی سواد آموزان تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه گفت: مراکز یادگیری محلی نقش عمده ای در ریشه کنی بیسوادی در سطح مناطق دارد ودر حال حاضر در سطح استان 7 مراکز یادگیری محلی فعالیت های آموزشی ومهارتی خود را آغاز نموده اند.

ربیعی اضافه کرد: در تقویت وتوسعه مراکز یادگیری محلی، نیاز به جلب مشارکت همه دستگاهها ونهادها بخصوص بخش مردمی وغیر دولتی احساس می شود وبرای استفاده درست از امکانات موجود وتحقق اهداف پیش بینی شده ، این مراکز می توانند آموزش وپرورش را یاری نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: