خبرگزاری برنا_قزوین؛ فرهنگ هر جامعه از طریق مظاهر آن مانند زبان ، هنر و معماری شناسایی می شود و تحلیل در زمینه فرهنگ مربوط به مطالعه مظاهر فرهنگی است. معماری به عنوان موضوعی از زندگی بشر منعکس کننده فرهنگ موجود در هر جامعه است که با ویژگیهای ساختاری ، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه تعامل نزدیک دارد. مردم در هر کشوری سعی می کنند با استفاده از موارد مادی ، هنجارهای خود را رعایت کرده و ارزش های خود را در ساخت معماری حفظ کنند. تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی در جوامع بیشترین تأثیر را در معماری دارد. بنابراین ، نقش فرهنگ در ارتقا هویت معماری ضروری به نظر می رسد.

ما پس از مطالعه تعاریف فرهنگ ، هویت ، معماری و تعامل آنها با یکدیگر و همچنین بررسی برخی از بناهای تاریخی ایران در دوره های مختلف به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ هر جامعه هویت جامعه را مشخص می کند و معماری به عنوان پدیده ای اجتماعی از فرهنگ و تأثیرات آن نشات گرفته است. هنر و معماری از مهمترین علائم و ویژگیهای هر ملت و هر دوره تاریخی هستند که زندگی انسان را در هر زمان نشان می دهند.

خصوصیات فرهنگی هر عصری را می توان در معماری آن شناخت، زیرا وقتی معماری تحت تاثیر شرایط متفاوت یک دوره بوجود آید مثل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … به محض به وجود آمدن می تواند مستقل و زنده شناخته شود و صفاتی مخصوص را به خود بگیرد. وقتی اثرات بوجود آورنده یک اثر (معماری) از بین بروند آن معماری ممکن است به حیات خود ادامه دهد. حال اگر عوامل بوجود آورنده مطابق با خواستارهای فرهنگی باشد آن معماری ریشهای عمیق میگیرد و اگر آن عوامل ناپایدار باشند معماری فاقد حیات میشود و عوامل جدید آن را از میان بر می دارند.

بنابراین شهر به مثابه تبلور آیین و اندیشه جامعه، نمی تواند در تمدن های مختلف یکسان پدید آید. گوناگونی شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان، بیش از هر چیز معلول این تفاوت است. شهر محدوده تصرف شده از فضاهاست که عناصر زندگی انسان، اعم از مادی و معنوی در آن مستقر می شود. شهر حاضر، فضایی است که انسان،ادراکات خود را از جهان در محیط آن می کند. بدین ترتیب شهر، مانند عنصری جدید، برای نسل های بعد، بخشی از محیط به شمار می رود که در ساخت ذهن آنها، نقش آفرینی می کند. در مقابل، انسان های جدید با ذهنیت نو شونده که ناشی از تحولات معرفتی و معیشتی از آنها است در ساخت شهر مداخله کرده و تلاش می کنند تا آن را در انطباق حداکثری با ذهنیت جدید قرار دهند.

در نتیجه از آنجایی که فضای شهری مهمترین مکان برای نمایش دادن و اهمیت بخشیدن به رویدادها و واقعه های اجتماعی است ما نیازمندیم که  در طراحی های جدید برای فضای شهری مفاهیم پذیرفته شده در فرهنگ را از خاطر نبریم تا همیشه پویایی محیطی که در آن زندگی می کنیم را لمس کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: