به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ شهریار کشاورز ، در مورد توسعه خوشه های فرآوری اظهارداشت: در راستای ماموریت محوله از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، چهارمین پروژه توسعه خوشه ای استان قزوین (فرآوری محصولات زیتون ) براساس مزیت منطقه ای آغاز می شود. 

وی افزود: طبق نقشه خوشه استانی به روز رسانی شده در سال جاری حدود  10 تجمع کسب و کار با قابلیت خوشه ای شناسایی و رتبه بندی  شده که مبنای برنامه ریزی و عملکرد پروژه های توسعه ای شرکت شهرک های صنعتی استان خواهد بود. 

کشاورز تصریح کرد: در حال حاضر  دو خوشه صنعتی بسته بندی، فرآوری محصولات انگور،  مراحل توسعه را در بازه زمانی سه سال با موفقیت سپری کرده و خوشه کسب و کار  شیرینی سنتی و باقلوای قزوین سال دوم توسعه را طی می کند. 

دانه زیتون

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآورشد: بر اساس مطالعات نقشه خوشه ای، امکان سنجی مقدماتی توسعه خوشه فرآوری محصولات زیتون انجام شده و به تصویب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران رسیده و مجوز توسعه خوشه فرآوری زیتون نیز صادر شده است.

کشاورز بیان کرد: براساس مطالعات انجام شده و با تحلیل نقاط فشارخوشه یادشده ، اقداماتی از جمله مدرن سازی پروسه های تولید و افزایش راندمان و ظرفیت تولید ، عرضه مستقیم محصولات در بازار و افزایش فروش نقدینگی، طراحی و برندسازی مشترک، ارتقای بسته بندی و فناوری محصول، توسعه محصول و تشکیل کنسرسیوم های  صادراتی، محور برنامه ریزی  و اجرا قرار خواهد گرفت.

مصاحبه کشاورز

وی گفت: فرآیند برگزاری  مناقصه برای انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوری محصولات زیتون در روزهای آتی آذر ماه جاری انجام شده و پیش بینی می شود قرارداد عاملیت در دی ماه منعقد شود.

کشاورز اظهارداشت: شرکت شهرک های صنعتی استان براساس مدل توسعه خوشه ای یونیدو در یک بازه زمانی سه الی پنج سال با انتخاب عامل توسعه کلیه وضعیت کسب و کار خوشه زیتون استان را در ابعاد نیروی انسانی بازار تکنولوژی، انواع محصولات  و سرمایه اجتماعی و بسته بندی، بررسی کرده و براساس شناسایی و استخراج گلوگاه ها و موانع اساسی توسعه خوشه فرآوری محصولات زیتون نسبت به تدوین استراتژی های توسعه و برنامه های عملی  اقدام  می کند.

زیتون 2

وی اضافه کرد: تشکیل شبکه فراگیر، خوشه فرآوری محصولات زیتون در قالب انجمن زیتون یا اتحادیه زیتون استان   نیز در پایان پروژه توسعه خوشه در نظر گرفته می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: