لیگ دارت بانوان استان در حالی از امروز استارت خورد که ۸ تیم در دومین دوره لیگ دارت بانوان استان شرکت می کنند.

مسابقات بصورت تیمی و انفرادی طی ۸ دور در خانه دارت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری برگزا ر می شود.