جمال انصاری صبح یکشنبه در جریان بازدید از دادگستری شهرستان البرز اظهار کرد: در شرایط کنونی عرصه فعالیت های جامعه و نوع تعامل میان مردم گسترده و متنوع شده است.

وی ادامه داد: این تغییر در نوع مراودات و تکثیر جغرافیایی در تعامل اجتماعی رویکردهای جدیدی را فرا روی جامعه گشوده است به طوری که بی توجهی به این امور غیرممکن و آسیب های جدی در فرایند خدمات دستگاه را به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: رویکرد دستگاه قضایی روزآمدی است و جریان دادرسی و دادخواهی در فرایندی دنبال می شود که بستر آن متناسب با شرایط جامعه و خدمات متناسب همراه باشد.

وی افزود: امروز اگرچه دفاتر خدمات الکترونیک دستگاه قضا در ابتدای راه خدمت و فعالیت خود هستند اما با گذشت زمان و با توجه به شرایط جامعه ضرورت های این اقدام روزآمد بیش از پیش آشکار خواهد شد.

انصاری عنوان کرد: خدمات روزآمد دستگاه قضا تنها در عرصه تسهیل در رسیدگی به امور و کاهش دغدغه های پیگیری طرفین دعوی نمایان نیست بلکه در شفافیت امور و انجام نظارت های مختلف برای ارتقای خدمات نیز موثر است.

وی تصریح کرد: این ضرورت ها ایجاب می کند تا قضات با استفاده از ظرفیت های موجود، جریان رسیدگی سیستمی به پرونده ها را سرعت دهند تا در جهت کاهش اطاله دادرسی و احقاق حق مردم اقدامات موثری انجام شود.

در ادامه معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان اظهارداشت: قضات با استفاده از ظرفیت های سیستمی می توانند قوه قضائیه را در رسیدن به اجرای عدالت و پیاده سازی دادرسی الکترونیکی و شفاف سازی امور کمک کند.

علیخانی یادآورشد: دستگاه قضایی موضوع سیستمی شدن امور و ارائه خدمات الکترونیک را با جدیت دنبال می کند.

در ادامه این بازدید صابری، معاون اداری و مالی دادگستری کل استان قزوین یادآور شد: دادگستری استان در حوزه های دادرسی با جدیت از طرح های «سمپ و ثنا» پشتیبانی می کند.