به گزارش خبر گزاری برنا از قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اظهار کرد: پروژه گازرسانی به 3روستا در شهرستان آبیک شامل 10کیلومتر شبکه گذاری می باشد که با اجرای این پروژه، 100خانوار روستایی از نعمت گازطبیعی  برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین عنوان کرد: پروژه گازرسانی در روستاهای کیاده، نوده و غریب مزرعه این شهرستان با اعتبار 7میلیارد ریال اجرایی شده است.

بوشهری تصریح کرد: درحال حاضر  59روستای منطقه آبیک به شبکه گاز سراسری متصل هستند که شامل 8هزار و 978خانوار روستایی می باشد.

وی شهرستان آبیک را جزء مناطقی دانست که از نظر گازرسانی روستایی از شرایط مناسبی برخوردار است به گونه ای که 92درصد خانوارهای این منطقه از نعمت گاز بهره مند هستند.

این مسوول همچنین در زمینه گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان آبیک، افزود: در سال گذشته 31واحد صنعتی منطقه آبیک از گاز طبیعی برخوردار شدند که درحال حاضر مجموعا 416واحد صنعتی عمده و جزء این شهرستان از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی خود استفاده می کنند.