به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین در نخستین همایش فرمانداران و بخشداران در سال جاری که با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فرمانداران و بخشداران شهرستان ها و بخش های تابعه استان در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد اعلام کرد: براساس نتایج حاصله از طرح ارزیابی عملکرد بخشداران، تغییر یا جابجایی برخی از آنها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با ارائه نمودارهای نتایج ارزیابی عملکرد بخشداران در سال 1396 توسط دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و مقایسه نتایج حاصله با عملکرد بخشداران در سال 1395 اظهار داشت: این ارزیابی بر اساس شاخص های سیاسی- اجتماعی، عمرانی، ویژگی های فردی و ویژگی های مدیریتی صورت گرفته و بر مبنای آن، عملکرد بخشداران در 5گروه عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف دسته بندی  شده که بر اساس نتایج حاصله، هیچ یک از بخشداران در گروه های عالی و خیلی ضعیف قرار نگرفته اند.

 مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری با اشاره به اینکه"طرح ارزیابی عملکرد فرمانداران به زودی آغاز می شود اظهار داشت: باید توجه داشت نتایج این ارزیابی، مبنای تغییرات و جابجایی های آتی خواهد بود.

وی با اشاره به انجام امور جاری در بخشداری ها و فرمانداری ها اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران می بایست علاوه بر امور روزمره، در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری، مبنای مدیریتی خود را بر یکی از سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا نمادین بنا نهاده و بر این اساس در هرسال یک سیاست و یا برنامه شاخص را به عنوان هدف خود در فرمانداری و یا بخشداری تعیین و اجرا کنند.  فضلی با تأکید بر لزوم تعامل و گفتگو بین مردم و مسئولین و تقویت جامعه مدنی و با اشاره به تدوین و ارسال آئین نامه اجرایی تشکیل اتاق های فکر، از فرمانداران و بخشداران درخواست کرد با اهتمام ویژه به این موضوع، در تشکیل این اتاق ها تسریع کنند.

فضلی2