به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دکتر محمد شریعتی قائم مقام معاون بهداشتی و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با صدور حکمی؛ "هاشم علیجانی" مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را به عنوان عضو کمیته کشوری بازنگری و تعیین ضوابط تشکیلات ستاد مرکز بهداشت شهرستان منصوب کرد.

این انتصاب در راستای پیگیری فرایند بازنگری ضوابط تشکیلات مراکز بهداشت شهرستان در وزارت بهداشت، در سال جاری صورت گرفت.