به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ "کاظم چاووشی" ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان قزوین در گفت و گو با خبرگزاری برنا با تاکید بر انضباط مالی و اجرای قوانین موضوعه در دستگاه های اجرایی استان مخصوصا اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: هر گونه هزینه از بودجه دولتی در دستگاه ورزش جوانان باید براساس دستورالعمل ها و قوانین تصریح شده باشد و ذیحسابی به همراه پرسنل زحمتکش مالی به دنبال ایجاد انضباط مالی بیشتر در دستگاه ورزش استان است.

ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان افزود: خوشبختانه در دستگاه ورزش استان با نگاه و دقت نظری خاص، اعتبارات هزینه می شود و ذیحسابی به همراه سایر نهادهای نظارتی بر اجرای قانون نظارت  تاکید می کنند.