به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در پیام آیت الله جوادی آملی آمده است: تنها چیزی که جهان را حفظ می کند عقل است و عقل. مرحوم کلینی که از علمای بزرگ و بزرگوار جهان اسلام است، در کتاب شریف کافی مقدمه ای دارد؛ این مقدمه پنج ـ شش صفحه است. آخرین سطر مقدمه کافی کلینی این است: «إِذْ کَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ یُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَلیْهِ الْعِقَابُ»؛ [۱] فرمود قطب فرهنگی جهان عقل است. این حرف کلینی است؛ از بس در روایات تأمل کرد، تدبّر کرد، فحص کرد، بحث کرد، جدّیت کرد، هر چه بیشتر جدّیت کرد از عقلانیت و وحیانی بیشتر باخبر شد. ایشان می گوید قطب فرهنگی جهان عقل است «إِذْ کَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ یُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَلیْهِ الْعِقَابُ»؛ احتجاج خدا و بنده در مدار عقل است، ثواب دادن در مدار عقل است، عقاب کردن در مدار عقل است.

در این پیام خاطرنشان شده است: اگر این عقل باشد، دیگر قسمت مهم بودجه این سرزمین صرف آدم کشی نمی شود. شما کارخانه هایی که سه شیفته سرگرم ساخت اسلحه آدم کشی اند را بررسی کنید، قسمت مهم بودجه این سرزمین، یعنی کره زمین و قسمت مهم بودجه ای که از جای دیگر به این سرزمین آمده، صرف آدم کشی می شود؛ سرّش آن است که این خود را به جای خدا می بیند، از هیچ جا کمک نمی گیرد.

در بخش دیگری تصریح شده است: اینکه می بینید ـ معاذالله ـ برخی ها به وجود مبارک پیغمبر(ص) اهانت می کنند یا به قرآن اهانت می کنند، این کشورها باید بدانند که روی شاخه درخت نشستند و دارند ریشه آن را قطع می کنند! آنها آمدند جهان را به عقل نزدیک کنند تا عاقلانه و موحّدانه در کمال سلامت و سِلم زندگی کنند. جهان منهای عقل می شود جنگ جهانی اول و دوم یا جنگ های نیابتی. جهان منهای عقل می شود که شبانه روز سه شیفته اسلحه های آدم کشی است، این جهان است! یا اهانت به وجود مبارک پیغمبر(ص) است یا اهانت به قرآن کریم که همه این معارف بلند را از قرآن کریم داریم.

در این پیام آمده است: به فرانسه و امثال فرانسه هشدار می دهیم، موعظه می کنیم، نصیحت می کنیم که اجازه ندهند در آن دیار در آن سرزمین در آن بلاد و در آن کشورشان کسی به مقام مقدّس قرآن کریم، کسی به مقام مقدّس پیغمبر(ص) هتکی کند. اگر بیگانه ای قصد دارد بین کشورها را به هم بزند موفق نخواهد شد و اگر دوست نادانی دست به این کار زده است امیدواریم نادانی او به دانایی تبدیل شود و مسؤولان این کشور هم خردمندانه این مشکلشان را حل کنند و اجازه ندهند که به مقام هیچ پیامبری، هیچ کتابی از کتاب های آسمانی و هیچ وحی ای از وحی های الهی ـ خدای ناکرده ـ مورد هتک قرار بگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: