به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در این اطلاعیه  آمده است: با توجه به بازرسی های به عمل آمده و نتیجه گزارشات شرکت بازرسی مبنی بر عدم انطباق دو دستگاه از تجهیزات بازی مستقر در آن مجموعه به نامهای ترامپولین و قطار کودک، کلیه تجهیزات مذکور بر اساس استانداردهای ملی مربوطه مردود بوده و بهره برداری از آن تجهیزات، تا زمان رفع کلیه موارد عدم انطباق، صدور مجوز بهره برداری سالانه توسط شرکت بازرسی و تایید این اداره کل مطلقا ممنوع می باشد.

اطلاعیه ادامه یافته است: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه بهره برداری، نسبت به پلمپ دستگاه و برخورد قانونی با متخلفین اقدام خواهد شد.