به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت الله مبلغی، در این بیانیه ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه روز گذشته تروریستی تهران و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان افزوده است: اکنون که امت اسلامی در جای جای مناطق خود، شاهد کوشش های برهم زننده امنیت است، نیاز آن به وحدت اسلامی عمق، فوریت و جدیت بیشتری به خود گرفته است.

وی با اشاره به این که وحدت اسلامی در صورت بازسازی مفهومی، مصداقی و عملیاتی آن، چارچوبی ابتکاری است، گفت: وحدت اسلامی ظرفیت و قابلیت آن را دارد که در صورت فعال شدن از حیث نظری و عملیاتی، راهی جدی برای کنترل اوضاعی باشد که امت هم اکنون با آن مواجه شده است.

مبلغی اظهار داشت:هنگامی که قرآن بر اساس آیه 'ابلغه مأمنه' برای مشرک، نه تنها وجود مأمن را به رسمیت شناخته، که فراتر حتی استقرار او را در مامن خود، خواهان شده است، طبیعی می باشد که قرآن با این منطق برای امنیت اهل کتاب، حسابی مهم تر باز کرده و از آن جدی تر، برای امنیت مسلمانان جایگاه ویژه، محوری و اغماض ناپذیر را در نظر گرفته است. 

وی خاطرنشان کرد: از اینجا می توان دریافت که شعار «امنیت برای همه عالم» شعاری اسلامی است.

وی ادامه داد: عمق این نگاه وقتی ظاهر می شود که پیوستگی و درهم تنیدگی امنیت نقاط عالم به یکدیگر به مثابه یک واقعیت محل توجه قرار گیرد؛ واقعیتی که وجه سلبی آن این است که اگر امنیت در نقطه ای به خطر افتاد به نقاط دیگر نیز سرایت می یابد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از این خاستگاه می توان گفت این که قدرت های استکباری راه دستیابی به منافع خود را در تضعیف امنیت در جوامع اسلامی می بینند، بدانند، ناامنی مقوله ای سرایت پذیر به همه نقاط عالم است و گریبان کشورهای آنان را هم خواهد گرفت.

مبلغی اظهار داشت: در چارچوب منطق یاد شده می توان تصدیق نمود که تعامل در سطح بین الملل برای تحقق امنیت، مصداقی از مصادیق «تعاون بر بِرّ» است که آیه به آن امر کرده است.