ریاست جمهوری و چند تن از اعضای کابینه دولت در محل اخذ رای واقع در وزارت کشور رای خود را به صندوق ها انداختند.

لینک کوتاه خبر