پیش از ظهر امروز <<سهیل مهدی >> از استادیوم ۱۵ هزار نفری امام خمینی (ره) ارا‌ ک بازید کرد و از نزدیک آخرین تغییرات صورت گرفته در این مجموعه را بازدید کرد.

لینک کوتاه خبر