به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،فرشید احترامی گفت:باتوجه به اینکه رزمایش همت جوانانه کمک مومنانه درراستای تهیه بسته های معیشتی برای خانواده های نیازمند وکم برخوردار که درشرایط کرونایی دروضعیت اقتصادی خوبی نیستند توجه به رزمایش همت جوانانه وکمک داوطلبانه وشرکت درطرح جهادی انتقال خون ازسوی جامعه ورزش وجوانان استان هرمزگان رادرشرایطی که باتوجه به بیماری کرونا وماه مبارک رمضان ،متاسفانه ازحضورمراجعه کنندگان به پایگاه های انتقال خون وکمک به بیماران نیازمند کم شده است برخود واجب دانستیم دراین طرح شرکت کنیم.

وی گفت:۸ ورزشکار و نماینده موسسه ورزش گستران گمبرون ،دوشنبه ۲۹اردیبهشت ماه ساعت ۲۰درپایگاه انتقال خون که به همت اداره کل ورزش وجوانان درسالن کشتی شهید مجید شاهی بندرعباس برپاشد حضوریافتند.

احترامی گفت:کرونا نباید اهدای خون رامتوقف کند،چراکه بیماران زیادی ازکمبود خون رنج میبرند واز کسانی که توانایی انتقال خون دارند میخواهیم درپایگاه های انتقال خون حضوریابند ویاری رسان بیماران باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: