به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ روح الله وفاکیش گفت:میزان 2161 مترمربع از اراضی ملی منطقه قلعه قاضی که فردی  بدون مجوز قانونی ورعایت مواد1و2 قانون ملی شدن جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشوراقدام دخل وتصرف نموده به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون فوق،  از عرصه مورد نظر رفع تصرف وبه بیت المال باز گردانده شد.

وی افزود : ارزش این اراضی10805000 تومان می باشد.

وفاکیش گفت : گشت زنی در راستای حفاظت از اراضی ملی به صورت مستمر انجام میشود وکمترین تصرفات با جدیت کامل دنبال وبا متخلفین در چارچوب قوانین ومقررات قاطعانه برخورد خواهدشد و یگان حفاظت این اداره بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع درخت وآتش سوزی از طریق سامانه1504یگان حفاظت می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: