به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، یوسف ذاکری گفت: به منظور ساماندهی واحدهای کسب و کار مجازی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مجازی جلوگیری بعمل می آید.

وی افزود: واحدهای صنفی بدون مجوز و فاقد پروانه کسب باید نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند و در غیر اینصورت از فعالیت آنها در مهلت مقرر جلوگیری بعمل می آید.

رئیس اداره اصناف و تشکل های صنفی سازمان افزود: ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب به عهده اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: